tximel

  
  • sin.zapata; ginbel; txapel; kapitel
  • es zapata