zuncho

1
  • eu garlanda
2
  • eu uztai; trakzio-eraztun
3
  • eu garlanda; gatina; uztai