taco

1
  • eu tako
2
  • sin.tojino
  • eu tako; ziri
3
  • eu tako